For Sale
For Rent
Parts / Accessories
Vehicle Related Services
Community
นโยบายการคืนเงินให้ผู้ขาย และผู้ให้บริการด้านยานพาหนะบนแพลตฟอร์ม Mellocar
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2022
ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ มีผลบังคับใช้นโยบายของ Mellocar สำหรับการคืนเงินให้ผู้ขาย และผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม Mellocar นโยบายการคืนเงินให้ผู้ขาย และผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ จะมีผลบังคับใช้นอกเหนือจากเงื่อนไขการให้บริการของ Mellocar (ข้อกำหนดในการให้บริการ) นโยบายการคืนเงินให้ผู้ขาย และผู้ให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะ มีอยู่เพื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ ที่ซื้อเครดิต เพื่อใช้สำหรับประกาศขาย หรือเพื่อโฆษณา ที่กำลังประสบปัญหาการใช้งาน
การใช้แพลตฟอร์ม Mellocar ในฐานะผู้ขาย หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะ เป็นการระบุได้ว่า ได้อ่านเข้าใจ และตกลงผูกพันกับนโยบายการคืนเงินนี้
1. ปัญหาการใช้งาน
"ปัญหาการใช้งาน" หมายถึง รายการดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ขายยานพาหนะ อะไหล่/อุปกรณ์เสริม หรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะ (a) ลงประกาศไม่ถูกต้อง หรือละเมิดกฎการขาย/การให้บริการด้านยานพาหนะ ของแพลตฟอร์ม Mellocar จึงถูกยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลของ Mellocar
1.2 การล่มของระบบแพลตฟอร์ม Mellocar (a) หากแพลตฟอร์ม Mellocar ไม่สามารถแสดงผลรายการของผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ ได้เกินกว่า 120 ชั่วโมง
2. นโยบายการคืนเงินให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ
หากคุณเป็นผู้ขาย / ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบาย ดังนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่ Mellocar ตรวจพบปัญหา การประกาศขาย/การเสนอให้บริการที่ไม่ถูกต้อง หรือละเมิดนโยบาย ของ Mellocar จะทำการคืนเงินให้ ภายใน 7 วัน หรือบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานประมาณ 30 วัน สำหรับบางประเทศ เรายอมรับตามดุลพินิจของเราที่จะ (a) คืนเงินเต็มจำนวนและทำการลบบัญชีผู้ใช้ ในกรณ๊ละเมิดนโยบายของเราอย่างร้ายแรง (b) ทำการคืนเครดิตให้ผู้ขาย / ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ เพื่อให้ลงประกาศอีกครั้ง ให้ถูกต้องตามนโยบายของ Mellocar
การตัดสินใจของ Mellocar ภายใต้นโยบายการคืนเงินให้กับผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ ถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพันต่อผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ แต่จะไม่มีผลผูกพันทางกฏหมายกับนโยบายด้านอื่น ของ Mellocar ที่คุณมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมาย
3. นโยบายการเคลม
a. คุณต้องเป็นผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ ที่ซื้อเครดิต และได้ใช้เครดิต เพื่อลงประกาศแล้ว
b. คุณต้องตอบคำถามของทีมงาน Mellocar เพิ่มเติม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ภายในเวลา 7 วันหลังจากทางทีมงานติดต่อไปทางอีเมล์
c. คุณต้องไม่ก่อปัญหาการใช้งาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ไม่ว่าจะเป็นการประมาท หรือการกระทำการโดยละเว้น)
d. เว้นแต่ทาง Mellocar จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คุณต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขอย่างสมเหตุสมผล
e. นโยบายการคืนเงินนี้มีผลบังคับใช้กับ โฆษณาประเภท Product listing ที่ต้องซื้อเครดิตแบบโฆษณารายเดือนเท่านั้น ไม่ได้ใช้บังคับกับโฆษณาประเภท Boost Ads ที่ต้องประมูลเพื่ออันดับการแสดงผล
4. ข้อกำหนดทั่วไป
a. ไม่สามารถมอบหมาย/ไม่มีการรับประกันการคืนเงิน และนโยบายการเงินคืนนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอการรับประกัน และผู้ขายหรือผู้ให้บริการด้านยานพาหนะไม่สามารถซื้อประกันเหล่านี้ได้ คุณไม่สามารถมอบหมาย หรือโอนสิทธิการรับประกันนี้ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะคนอื่นได้
b. ขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยน/การยกเลิกนโยบายการคืนเงินของ Mellcar ได้ทุกเมื่อ ตามดุลยพินิจของ Mellocar แต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการคืนเงิน ทาง Mellocar จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบบนแพลตฟอร์ม Mellocar นี้ก่อนวันบังคับใช้จริง
c. ข้อตกลงการคืนเงินนี้ถือว่าเป็นข้อตกลง และถือเป็นความเข้าใจระหว่างผู้ขาย/ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ กับทาง Mellocar โดยใช้แทนข้อตกลงปากเปล่า และที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน
5. ติดต่อกับ Mellocar
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน โปรดส่งอีเมล์ถึงเรา
MELLOCAR STATS :
0 total number of vehicles / 0 new vehicles added this week
United States  |
English (US)
Copyright © 2022 MelloCar