For Sale
For Rent
Parts / Accessories
Vehicle Related Services
Community
ข้อกำหนดในการให้บริการของ Mellocar
โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ในหน้าใด ๆ ของ Mellocar และ / หรือบริการใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้ คุณยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุไว้ด้านล่าง
1. การยอมรับข้อกำหนด
Mellocar Co.,Ltd. (“ Mellocar,”“ เรา,”“ พวกเรา,” หรือ“ ของเรา”) ให้ผู้ใช้มีแพลตฟอร์มข้อมูลและการสื่อสารออนไลน์ เกียวกับยานพาหนะ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเข้าถึงได้จากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ “บริการ”) โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้บริการ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการรวมถึงเว็บไซต์นี้คุณยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการ (“ ข้อกำหนดในการให้บริการ”) และกฎหมายกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ร่วมหรือที่มีวิธีปฏิบัติทุกเวอร์ชั่น

การใช้วัตถุและคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้และ / หรือบริการ อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยอ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการ โดยการใช้วัตถุและคุณสมบัติเหล่านั้นคุณก็ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คุณลักษณะใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มหรือปรับปรุงบริการปัจจุบันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน

เว็บไซต์นี้ควบคุมและดำเนินการโดย Mellocar จากสำนักงานในประเทศไทย Mellocar ไม่ได้แสดงว่าข้อมูลหรือวัตถุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสม หรือพร้อมใช้งานในสถานที่อื่นและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากดินแดนที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากที่อื่น ๆ ทำได้ด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้
2. ข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการ
คุณและ Mellocar ยอมรับข้อตกลงขั้นสุดท้าย และผูกพัน ข้อเรียกร้องทั้งหมดให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุด โดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการเป็นลายลักษณ์อักษรที่นี่: https: //www.mellocar.com/arbitration/ โปรดอ่านข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการอย่างละเอียด มันมีผลต่อสิทธิ์ของคุณและผู้ที่คุณให้การเข้าถึงบัญชีของคุณ ข้อตกลงในการใช้สิทธิ์การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดเป็นเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ Mellocar และ / หรือบริการใด ๆ ที่อ้างถึงในที่นี้
3. ทางเลือกของกฎหมาย
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ Mellocar (ซึ่งใช้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Mellocar อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกัน / การเลือกใช้กฎหมาย
4. การปฏิบัติของผู้ใช้
คุณได้รับอนุญาตจาก Mellocar ในการเข้าถึง และใช้บริการ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยที่คุณมีอายุอย่างน้อย 20 ปี ข้อมูล และวัตถุที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ไม่สามารถคัดลอกส่งเผยแพร่แจกจ่ายดาวน์โหลดได้รับอนุญาตดัดแปลง เผยแพร่โพสต์ ทำซ้ำ ใช้ขายจำหน่ายส่งใช้เพื่อสร้างงานดัดแปลงหรือใช้เพื่อการค้า หรือวัตถุประสงค์สาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Mellocar ห้ามมิให้มีการใช้การขุดข้อมูลด้วย ฺBot หรือการรวบรวมข้อมูล หรือเครื่องมือในการดักจับ หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และห้ามทำซ้ำ หรือหลบเลี่ยงโครงสร้างการนำทาง หรือการนำเสนอของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์โดยเด็ดขาด คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการรวมถึงเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

ในการเข้าใช้คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์นี้คุณอาจต้องลงทะเบียน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่าน และบัญชีของคุณ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Mellocar ทราบโดยทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการใช้รหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ และให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชัน Mellocar จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามหัวข้อนี้ คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขบริการหรือใช้บริการที่แก้ไขแล้ว (ยกเว้นกรณีที่แก้ไขโดย Mellocar) รวมถึงเพื่อจุดประสงค์ในการเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการโดยวิธีการอื่นใด นอกจากผ่านทางอินเทอร์เฟซที่ Mellocar จัดหาให้เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการ
5. การสื่อสารทางโทรศัพท์กับ Mellocar และตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วม
คุณรับทราบว่าการโทรศัพท์ไปที่ หรือจาก Mellocar หรือตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมอาจได้รับการตรวจสอบ และบันทึก และคุณตกลงที่จะตรวจสอบ และบันทึกรายการดังกล่าว

คุณยืนยันว่าข้อมูลการติดต่อใด ๆ ที่ให้ไว้กับ Mellocar หรือตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรวมถึง ไม่จำกัด เพียงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อาศัยของคุณ และ / หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เป็นจริงและถูกต้อง คุณตรวจสอบว่าคุณเป็นสมาชิกปัจจุบันหรือเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่คุณให้

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและรักษา Mellocar และตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วม ซึ่งไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องการสูญเสียความรับผิด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลติดต่อ ไม่ใช่ของคุณเองและ / หรือจากการที่คุณละเมิดกฎหมายข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่น

คุณรับทราบว่าด้วยการให้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณแก่ Mellocar หรือตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโดยสมัครใจ คุณตกลงที่จะรับข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า และ / หรือการโทรอัตโนมัติหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา และข้อเสนอบัญชีของคุณ ธุรกรรมใด ๆ กับเรา หรือความสัมพันธ์ของคุณกับ Mellocar หรือตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วม คุณตกลงที่จะได้รับการติดต่อทางอีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณให้ไว้ ความยินยอมที่จะรับสายการตลาดอัตโนมัติ / ข้อความที่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการซื้อ หรือเช่ายานพาหนะหรือบริการใด ๆ เมลหรือข้อความอาจถูกส่งโดย Mellocar หรือดีลเลอร์ที่เข้าร่วม แม้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะถูกลงทะเบียนในรายการ Do Not Call ของรัฐหรือรัฐบาลกลาง คุณรับทราบว่าเราอาจเพิ่มหรือถอนตัวแทนจำหน่ายจากรายการของเราได้ตลอดเวลา และคุณยินยอมที่จะได้รับการติดต่อตามที่อธิบายไว้ข้างต้นโดยตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ แม้จะมีวันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณกับ Mellocar ความยินยอมของคุณที่จะได้รับการติดต่อนั้นจะใช้กับตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมซึ่งอาจมีอยู่เมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณกับ Mellocar และหลังจากนั้นอาจถูกเพิ่มเข้าไปในรายการตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมของเรา คุณรับทราบว่าคุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรหรือส่งข้อความโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณและ Mellocar และตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้

คุณสามารถเลือกไม่รับสายอัตโนมัติหรือข้อความเมื่อใดก็ได้ หากต้องการยกเลิกข้อความให้ตอบกลับ STOP ไปที่ข้อความใด ๆ ที่คุณได้รับหรือทำตามคำแนะนำในการเลือกไม่รับอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับข้อความ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณอาจได้รับข้อความยืนยันการยกเลิก หากต้องการยกเลิกการใช้สายโทรศัพท์อัตโนมัติจาก Mellocar (แต่ไม่ใช่ข้อความ) ให้โทร +66-83-448-2797 หากต้องการยกเลิกการรับโทรศัพท์อัตโนมัติหรือข้อความจากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โปรดให้เวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันในการประมวลผลคำขอยกเลิก โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับสายอัตโนมัติ เราขอสงวนสิทธิ์ในการโทรหาคุณ โดยไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ธุรกรรม หรือความสัมพันธ์ของคุณกับเรา ภาระหน้าที่ของคุณ ภายใต้ส่วนนี้จะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการยกเลิกข้อกำหนดในการให้บริการนี้
6. ความเป็นส่วนตัว
Mellocar มุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อมีการร้องขอ Mellocar จะแบ่งปันข้อมูลที่คุณป้อนบนเว็บไซต์นี้กับตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมและ / หรือผู้ซื้อเพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอ และกับผู้ให้บริการรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการ ข้อมูลบัญชี Mellocar และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณและที่คุณป้อนและ / หรือเรารวบรวมผ่านการใช้งาน เว็บไซต์นี้ของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mellocar ที่ https://www.Mellocar.com/privacy/. คุณเข้าใจว่าการใช้บริการของคุณ รวมถึงเว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้มีการรวบรวม และใช้งาน (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mellocar) ของข้อมูลนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้งาน
7. บริการ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลที่แสดงผ่านบริการที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะเสมือนใด ๆ ที่คุณอาจกำหนดค่า เช่น ราคาขาย, ต้นทุนตัวแทนจำหน่าย, ใบแจ้งหนี้จากโรงงาน, ค่าเฉลี่ยของตลาด, MSRP, ค่าเฉลี่ยของ Mellocar, ค่าประมาณของ Mellocar หรือค่าประมาณจาก MSRP ยานพาหนะเสมือนจริง และไม่ได้สะท้อนราคาตัวแทนจำหน่ายสำหรับยานพาหนะจริงที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ข้อมูลส่วนลดใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ใช้การขาย เช่น การประหยัดจากการเป็นสมาชิก โดยประมาณราคาสมาชิกโดยประมาณ การรับประกันการเป็นสมาชิกส่วนลด MSRP ของผู้ค้าที่ได้รับการรับรองค่าธรรมเนียมตัวแทนจำหน่าย และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดก่อนหักภาษี มีให้โดยตรงกับคุณโดยตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ใช้ที่ขาย และไม่ได้ให้บริการโดย Mellocar ทั้งความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ หรือความพร้อมคุณภาพ หรือความปลอดภัยของยานพาหนะนั้นไม่ได้รับประกัน หรือควบคุมโดย Mellocar และ Mellocar ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณยอมรับว่าการพึ่งพาข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง ความแตกต่าง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของรถ สภาพ ราคา และสิ่งที่คล้ายกันนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของ Mellocar และเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม คุณได้รับการสนับสนุนให้ตรวจสอบเอกสารใด ๆ ที่คุณขอให้ลงชื่อในเวลาที่ซื้อ หรือเช่ายานพาหนะหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ เราขอเชิญคุณให้นำเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้องมาให้เราทราบ โปรดส่งต่อสำเนาของเนื้อหาดังกล่าว และเหตุผลของคุณที่ทำให้เชื่อว่าไม่ถูกต้องไปที่อีเมล์ feedback@Mellocar.com

โดยการใช้บริการ คุณรับทราบ และตกลงว่าตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วม,ผู้ขาย อาจไม่มียานพาหนะ ในคลังที่ตรงกับยานพาหนะเสมือนใด ๆ ที่คุณอาจกำหนดค่าบนเว็บไซต์ และรุ่นหรือการกำหนดค่าบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน ตัวแทนจำหน่ายของคุณจะยืนยันความพร้อมของยานพาหนะ รวมถึงตัวเลือก และสีที่มีอยู่จากสินค้าคงคลังจริง ตัวแทนจำหน่ายแต่ละชุด และควบคุมการกำหนดราคาของตัวเอง คุณสามารถเจรจาราคาซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่าย, ผู้ขาย , ผู้ให้บริการเกี่ยวกับยานพาหนะ และ Mellocar ไม่มีบทบาทในการเจรจานั้น ข้อมูลที่สื่อสารกับคุณโดยตรง จากผู้ขาย , ตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะ,ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะ ที่สอดคล้องกับการตั้งค่า ที่แสดงในยานพาหนะ, อะไหล่อุปกรณ์เสริม, งานบริการด้านยานพานหะเสมือนใด ๆ ที่คุณอาจกำหนดค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้หากยานพาหนะในสต็อคจริงที่คุณเลือกซื้อ แตกต่างจากการกำหนดค่ายานพาหนะเสมือนของคุณ ยานพาหนะที่ใช้อาจมีการขายก่อน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Mellocar เป็นเพียงแพลตฟอร์มการวิจัยและการสื่อสารเท่านั้น Mellocar ไม่ได้เป็นผู้ขายยานพาหนะ ตัวแทนจำหน่าย นายหน้า หรือตัวแทนสำหรับผู้ขายยานพาหนะ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของ หรือนายหน้า หรือตัวแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม Mellocar ได้รับค่าธรรมเนียมจากตัวแทนจำหน่าย,ผู้ขาย,ดีลเลอร์, ผู้ให้บริการด้านยานพาหนะที่เข้าร่วมหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ
8. ไม่มีการใช้บริการเชิงพาณิชย์
คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อ หรือหาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือการใช้หรือการเข้าถึงบริการ
9. สิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึง และแก้ไขบริการ
Mellocar ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการใช้หรือการเข้าถึงบริการแก่คุณและ / หรือใครก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม Mellocar ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้ และเป็นครั้งคราวเพื่อแก้ไข หรือยกเลิกบริการชั่วคราว หรือยกเลิกบริการถาวร (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่า Mellocar จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไขระงับ หรือหยุดให้บริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ)
10. การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณจะชดใช้ ป้องกัน และรักษา Mellocar และ บริษัทในเครือ บริษัท คู่ค้า เจ้าหน้าที่ผู้กำกับ พนักงาน และตัวแทน (รวมเรียกว่า“ Mellocar Entities”) จากการเรียกร้องทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหา (รวมเรียกว่า“ การเรียกร้อง”) เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ การใช้บริการ รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งโพสต์ ส่งแก้ไข หรือให้บริการผ่านทางบริการและ / หรือการละเมิดกฎหมายและ / หรือ สิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องการเรียกร้องใด ๆ ต่อ Mellocar Entity ภายใต้สิทธิ์ของ Mellocar Entity ดังกล่าว ในการเข้าร่วมกับคำแนะนำในการเลือกของตนเอง ค่าใช้จ่ายของตัวเอง และสำหรับการตัดสินการชำระหนี้ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียกร้องทั้งหมดต่อนิติบุคคล Mellocar โดยที่คุณจะไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใด ๆ ที่กำหนดภาระผูกพัน หรือความรับผิดต่อนิติบุคคล Mellocar โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
11. การปฏิเสธการรับประกัน
บริการ รวมถึงข้อมูลทั้งหมด และเนื้อหาในนี้ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริการใด ๆ เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เชื่อมโยงไปยัง หรือจากเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยนัยของการขนส่งสินค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะระยะเวลา และการไม่ได้รับผลกระทบ นอกเหนือจากนี้ Mellocar ไม่รับประกันกับข้อบกพร่องในยานพาหนะใด ๆ และไม่ได้ทำการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือโดยนัยรวมถึงการแสดงแทนสัญญาหรือแถลงการณ์ใด ๆ ไม่มีคำแนะนำ หรือข้อมูลไม่ว่าทางปาก หรือลายลักษณ์อักษรได้รับจาก Mellocar หรือผ่าน หรือเชื่อมโยงจากบริการจะต้องสร้างการรับประกัน หรือโดยนัยใด ๆ Mellocar จะไม่รับผิดชอบในการซ่อมแซมยานพาหนะใด ๆ หากคุณมีข้อร้องเรียน หรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อบกพร่อง หรือการซ่อมแซมโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย ผู้ขาย ผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตโดยตรง
12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ Mellocar จะไม่ขอรับผิดในความเสียหายโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ในกรณีพิเศษ ความเสียหายที่เป็นการลงโทษ ที่ไม่ได้ตั้งใจ เป็นข้อยกเว้นหรือเป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นใด ๆ แม้ว่า Mellocar ได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าในการดำเนินการภายใต้สัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือในทางทฤษฎีอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากหรือโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ความไม่สามารถที่จะใช้งาน หรือผลการดำเนินงานของข้อมูล บริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่มีให้จากเว็บไซต์นี้ ข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการไม่บรรลุจุดประสงค์ที่จำเป็นของการแก้ไขเยียวยาที่จำกัดใด ๆ

ถ้าการจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความรับผิดสูงสุดของผู้ให้บริการที่มีต่อคุณจะไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประการ ดังนั้น การจำกัด และการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณภายใต้ขอบเขตของกฎหมายของเขตอำนาจศาลดังกล่าวที่ใช้บังคับกับข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้ากฎหมายที่ใช้บังคับกับคุณ และการใช้งานไซต์ของคุณไม่อนุญาตให้มีการสละสิทธิโดยคุณสำหรับสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่กำหนดให้คุณต้องสละสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

คุณไม่ได้รับการยินยอมใด ๆ จากการใช้บริการหรือความเสียหายความรับผิดและ / หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณหรือไม่สามารถใช้งานได้ เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล)
13. ข้อยกเว้นและข้อจำกัด
เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางอย่างโดยนัยหรือข้อจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์และการจำกัด การใช้งาน
14. การแจ้งให้ทราบ
Mellocar อาจให้คำบอกกล่าวทางอีเมลจดหมายปกติ SMS MMS กล่องข้อความ ข้อความที่โพสต์บนบริการ / เว็บไซต์ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือต่อจากนี้ไป คุณรับทราบและตกลงว่า Mellocar จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกิดจากความล้มเหลวของคุณในการรักษาและจัดหา Mellocar ด้วยข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณรวมถึงความล้มเหลวในการรับข้อมูลสำคัญ และการปรับปรุงเกี่ยวกับบริการหรือเว็บไซต์นี้
15. ข้อมูลเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
คุณยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ คุณลักษณะของตราสินค้า และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของ Mellocar เป็นเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินของ Mellocar และคุณจะไม่แสดงหรือใช้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mellocar ก่อน

คุณยอมรับว่าบริการนี้มีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมลโลคาร์ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าเนื้อหาและข้อมูลที่นำเสนอให้คุณผ่านบริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตรและ / หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินและกฎหมายอื่น ๆ
16. ลิขสิทธิ์หรือคำร้องเรียนในทรัพย์สินทางปัญญา
Mellocar เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิด โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:
  • ลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
  • คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดหรือละเมิด;
  • คำอธิบายว่าเนื้อหาใดที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดนั้นอยู่ในเว็บไซต์ของเรา
  • ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ
  • คำแถลงโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่โต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาตัวแทนหรือกฎหมาย
  • คำแถลงของคุณซึ่งกระทำภายใต้บทลงโทษในการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในประกาศของคุณถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
โปรดส่งข้อมูลข้างต้นไปยังตัวแทนของเราเพื่อแจ้งการเรียกร้องลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่:

Copyright Agent
Mellocar Co.,Ltd.
Attn: Legal Department
36 Moo.1, Kaeyai
Muangsurin, Surin THAILAND 32000
17. ข้อมูลทั่วไป
ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของ Mellocar การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการจะมีผลทันที เมื่อมีการโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการที่ได้รับการแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงข้อตกลง และเงื่อนไขที่รวมไว้ในที่นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Mellocar และควบคุมการใช้บริการของคุณรวมถึงเว็บไซต์นี้ และใช้แทนเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อกำหนดในการให้บริการนี้ระหว่างคุณ เกี่ยวกับบริการ คุณตกลงว่าจะไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ตัวแทนระหว่างคุณกับ Mellocar อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดในการให้บริการนี้หรือการเข้าถึงและ / หรือการใช้บริการของคุณ ความล้มเหลวของ Mellocar ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการถูกพบโดยศาลของเขต อำนาจศาลที่มีผลใช้งานไม่ถูกต้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าศาลควรพยายามที่จะให้ผลต่อความตั้งใจของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติและบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนด การให้บริการยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ คุณยอมรับว่าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะไม่มีบุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์จากข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หัวข้อในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา ตามที่ใช้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้คำว่า "รวมถึง" เป็นคำที่หมายถึงการขยาย "รวมถึง แต่ไม่ จำกัด " และไม่แสดงถึงการผูกขาดและคำว่า "will," "shall" และ "must" ถือว่าเทียบเท่า และแสดงถึงข้อผูกมัดหรือข้อห้ามที่จำเป็น คำจำกัดความทั้งหมดนำไปใช้กับรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์ตามบริบทอาจจำเป็น โปรดรายงานการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการใด ๆ ไปที่ violations@Mellocar.com คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ควรถูกส่งไปที่ legal@Mellocar.com

Mellocar ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือการรับประกันใด ๆ ที่คุณจะขายรถของคุณเพื่อรับสิทธิ์ในการขายหรือได้รับการรับรองจากผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และมีผลบังคับใช้

Mellocar Co.,Ltd.
36 Moo.1, Kaeyai
Muangsurin, Surin THAILAND 32000
MELLOCAR STATS :
0 total number of vehicles / 0 new vehicles added this week
United States  |
English (US)
Copyright © 2022 MelloCar